Styrelsen informerar

Verksamhetsberättelse för Luleå motorsällskap 2022

Organisation och omfattning

Antalet medlemmar den 31/12-22 var totalt:

Efter ordinarie årsmöte den 23 februari 2022 (blev ajournerat) samt det extrainsatta årsmötet 23 mars 2022 och konstitution av styrelsen har organisationen varit följande.

Styrelse Period
Åke Dellenbäck Ordförande 2022
Roger Sundström Vice ordförande / Näverbergsgruppen  2022-2023
Åsa Nilsson Ekonomi 2022
Britt-Inger Norman Sekreterare 2022
Carin Forsberg Miljö 2022-2023
Anders Sundgren Bidrag 2022
Hans Forsberg Sociala medier/Kallaxgruppen 2022
Vakans

Verksamhet

Ordinarie styrelsemöten har hållits 9 gånger under verksamhetsåret, vi har även haft tät kontakt via mejl och ett antal extrainsatta styrelsemöten med ledamöter i olika konstellationer när behov har funnits

Medlemsmöten har hållits 4 gånger under 2022 samt den årliga budgetträffen 12 december 2022       

Informationsspridning

Under året har information från ordförande gått ut till sektionsledarna vid ett par tillfällen, styrelsen har även hållits informerad om pågående aktiviteter ute i sektionerna via de månadsbrev som inkommit sporadiskt från sektionerna. Styrelsen har varit representerade på varje medlemsmöte och där informerat om all verksamhet som sker.

Hemsidan och Facebook har uppdaterats kontinuerligt och även Instagram nyttjas för att sprida Luleå MS arrangemang och händelser. Den 31/12 avslutades den gamla hemsidan och en ny är skapad; luleams.se

Information från specialförbunden och NIF/SISU har tillsänts ledamöterna i styrelsen samt berörda sektioner när sådant inkommit till kansliet.

Kansliet

Luleå MS Kansli, beläget på Idrottens Hus som flyttade till nya lokaler på Maskinvägen, Bergnäsets Industriområde har öppet till 12 under vardagarna. Invigning skedde i april 2022

Merja Carlsson är anställd kanslist på halvtid.

Styrelsen har även uppvaktat kommunledningen och haft en bra dialog både via mejl, telefonsamtal och fysiska möten med bla Fredrik Hansson, kommunalråd för att belysa föreningens behov och visa upp vår verksamhet och våra anläggningar.

Luleå MS fyllde 75 år under 2022 och detta uppmärksammades med en klubbdag på Kartingbanan 1 oktober med fordonsutställning, tipsrunda, försäljning av mat och gratis tårta, kaffe/te/saft till alla. Media var där och skrev om verksamheten o föreningen.

Styrelsen har arbetat för att få ner energikostnaden på våra olika anläggningar med allt från ny ytterdörr o värmepump till att sätta frigolit för fönster på klubbstugan Näverberget.

Klubbhuset på Kartingbanan får nytt golv i garagedelen efter att sättningar uppmärksammats vid garantibesiktning och efterföljande efterbesiktning. Detta åtgärdas av HÖ Allbygg på deras bekostnad.

Föreningen har representerats av klubbmedlemmar på bland annat Isrixdag i Skellefteå och Bilsportkonferens i Storforsen

Våra tre motorbanor; MX, Karting och Bilbanan har under året underhållits och samtliga har även besiktigats med nya tävlingstillstånd.

Ett medlemsbrev skickades ut via post i december till samtliga adressater som varit medlemmar i föreningen de senaste åren för att få ut informationen till fler och förhoppningsvis få tillbaka några gamla medlemmar då medlemsantalet tyvärr gått ner efter åren med pandemi och minskade antal arrangemang.

Med förhoppning om en fortsatt positiv utveckling av vår förening vill Luleå Motorsällskaps styrelse till slut framföra ett stort TACK till klubbens ledare, funktionärer, tävlande, publik samt Luleå Kommun för ett ekonomiskt stöd men även sponsorer och andra bidragsgivare och övriga medlemmar för nedlagt arbete och visat intresse under det gångna året.

Luleå i januari 2023